HOME ABOUT UCS UCS Values Ethics Service Projects Contact UCS
   
            Union Construction and Supply Company Limited (UCS), a leading construction company has worked in private projects in mechanical works and construction field for Petrochemical, Refinery, Gas plant, Petroleum, Oil Storage tank, Brewery and Industrial works including high value added projects which require technology and expertise.

Type of work can be categorized as follows
           1. Installation and fabrication of tank and vessel works
           2. Installation of mechanical and equipment works
           3. Installation and fabrication of steel structure and piping works
           4. Scaffolding, painting and insulation works
           5. Maintenance and shutdown works
           6. Manpower supply

บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
           ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นบริษัทที่ร่วมก่อตั้งจากทีมงานวิศวกร ที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างทางด้านโรงงานปิโตรเคมีคอล โรงกลั่นน้ำมันโรงแยกแก๊ส โรงงานปิโตรเลี่ยม คลังเก็บน้ำมันโรงงานผลิตเบียร์และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยลักษณะงานก่อสร้างจะมีตั้งแต่โครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการขนาดเล็กขนาดกลาง ไปจนถึงโครงการ ขนาดใหญ่มีผลงานคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า และยังคงมุ่งพัฒนาและก้าวต่อไป เพื่อสร้างชื่อเสียงและความเป็นผู้นำเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำ
ของประเทศไทย

ลักษณะงานก่อสร้างของ UCS แบ่งประเภทงานออกเป็น 6 ประเภท คือ
           1. งานประกอบติดตั้งถังและภาชนะความดัน
           2. งานประกอบติดตั้งเครื่องจักรกล
           3. งานประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็กและระบบท่อ
           4. งานนั่งร้านเหล็ก งานพ่นทรายทำสีและงานหุ้นฉนวน
           5. งานซ่อมบำรุงและงานหยุดซ่อมระบบ
           6. งานจัดหาแรงงาน

บุคลากรของ UCS ได้รับชื่อเสียงและสร้างผลงานแห่งความสำเร็จจนเป็นยอมรับในวงการก่อสร้าง
           ด้วยประสบการณ์ผนวกความเชี่ยวชาญและความตระหนักถึงความปลอดภัยใน ทุกขั้นตอนของการทำงาน และความมุ่งมั่นบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ UCS ส่งมอบผลงาน ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลให้แก่ลูกค้า จากคุณภาพและผลงานสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จ ในความตั้งใจของ UCS ที่พร้อมพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

   
Check EmailCheck Email